MATEUSZ SRAGA +48 661 844 040   I   sraga@interia.pl

Jakie należy spełnić wymagania, aby ubiegać się o dofinansowanie?
Wymagania dla Beneficjenta

Przede wszystkim osoba, która zamierza się ubiegać o dofinansowanie z programu „Mój prąd” musi być osobą fizyczną oraz musi figurować jako prosument (strona umowy przyłączeniowej). Ponadto, jeśli wnioskodawca korzysta z innego programu dotacyjnego (np. dofinansowania oferowanego przez województwa, „Czyste powietrze”) lub też otrzymał już taką dopłatę, nie może ubiegać się o wsparcie z programu „Mój prąd”. Warto zaznaczyć, że, najprawdopodobniej, prosument będzie mógł skorzystać jednocześnie z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala odliczyć od dochodu wydatki na przeprowadzoną termomodernizację.

Program rządowy „Mój prąd”, czyli możliwość uzyskania dotacji do instalacji PV

23 lipca 2019 r. ogłoszony został program rządowy „Mój prąd”, który ma na celu zwiększenie udziału fotowoltaiki w ogólnym zestawieniu produkcji energii elektrycznej w Polsce. Oznacza to, że dzięki niemu osoby decydujące się na montaż instalacji fotowoltaicznej mają możliwość ubiegania się o bezzwrotną dopłatę w wysokości do 5 tys. zł. kosztów kwalifikowanych (koszty zakupu oraz montażu). Koszty kwalifikowane, wchodzące w zakres objęty programem „Mój Prąd”, są liczone od dnia 23.07.2019 r. i odnoszą się do dnia opłacenia faktury. 

Wymagania dla instalacji PV

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie zamontowana instalacja musi spełniać kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zakres mocy mikroinstalacji – musi się zawierać w przedziale od 2kW do 10 kW. Sama instalacja nie może zostać zakończona, tj. podłączona przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), przed ogłoszeniem naboru, który przypada na przełom sierpnia i września, ale musi być ukończona na moment składania wniosku o dofinansowanie. Poprzez „ukończenie” rozumie się przejście etapów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (panele wraz z niezbędnymi przyrządami, które zostały wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed datą montażu), podpisania umowy z dystrybutorem i przyłączenia dwukierunkowego licznika. Program „Mój prąd” obejmuje jedynie nowe instalacje, czyli w momencie powiększenia mocy instalacji już istniejącej poprzez doinstalowanie nowych paneli, dotacja z programu „Mój prąd” nie obowiązuje na dokładane panele.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Składając wniosek o dofinansowanie należy przedłożyć zestaw niezbędnych dokumentów:

  • fakturę za zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • potwierdzenia zapłaty faktury,
  • potwierdzenie instalacji licznika dwukierunkowego włączając w to dane umowy kompleksowej.

Wzór ostatniego dokumentu będzie dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z ogłoszeniem naboru. Złożony i zatwierdzony wniosek jest jednocześnie umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność. Ubiegając się o dotację z programu „Mój prąd” wnioskodawca wyraża zgodę na opublikowanie danych personalnych takich jak imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji oraz na przeprowadzenie ewentualnej kontroli instalacji w przeciągu 3 lat od dnia wypłacenia dofinansowania. Wnioski złożone mogą być jedynie w formie papierowej poprzez pocztę, kuriera lub też osobiście w NFOŚiGW.